Category Archives: ข่าวกิจกรรมรอบรั้วม่วงขาว

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กีฑาร่มประดู่เกมส์ ครั้งที่ 46

โรงเรียนร้องอนุสรณ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ร่มประดู่เกมส์ครั้งที่ 46 ณ สนามกีฬาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์วันที่ 7 พฤศิจิกายน 2562