รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5